A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 - Ngành GD&ĐT Ba Vì

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố và Huyện, căn cứ tình hình thực tiễn của Ngành GD&ĐT Ba Vì, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019

-----

           Thực hiện số: 09/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Ba Vì và Kế hoạch số 375/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Cải cách hành chính năm 2019;

          Căn cứ tình hình thực tiễn của Ngành GD&ĐT Ba Vì, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Phòng GD&ĐT và các trường MN, TH, THCS, PTCS trên địa bàn Huyện, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của Thành phố và Huyện;

          - Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy toàn Ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương;

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục của toàn Ngành.

           2. Yêu cầu

         - Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Phòng nhận thức đầy đủ, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành;

          - Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 của toàn Ngành được gắn kết với các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Huyện năm 2019.

         - Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2019 của Ngành gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Huyện và các Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Huyện uỷ và tình hình thực tiễn của Ngành.

          II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1. 100% thủ trưởng cơ quan, các đơn vị trường học trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

         2. 100% các tổ, bộ phận công tác cơ quan Phòng GD&ĐT đưa nội dung CCHC năm 2019 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tổ, bộ phận; 100% các trường học triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019 phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

          3. Phòng GD&ĐT thực hiện công tác kiểm tra từ 30% các trường học trực thuộc về CCHC, thực hiện công tác pháp chế. Cơ quan Phòng GD&ĐT và 100% các trường trực thuộc thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC đảm bảo các nhiệm vụ CCHC được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả. Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ đối với các đơn vị trường học.

          4. 100% đơn vị trường học bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, thực hiện đúng Điều lệ trường học và quy chế hoạt động chuyên môn.

          5. 100% TTHC lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi, chức năng của Phòng GD&ĐT được thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công khai, minh bạch theo đúng quy định và được theo dõi thực hiện qua hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của Thành phố.

          6. 100% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn; tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

          7. Phòng GD&ĐT và các trường học thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 chuyển dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2005 tiến tới ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001 (ISO điện tử).

          8. Phòng GD&ĐT và 100% các trường học triển khai thực hiện quản lý, xây dựng kế hoạch công tác, hoàn thiện biểu mẫu đánh giá CBCCVC thông qua phần mềm tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Ngành đảm bảo khách quan, công bằng, nâng cao hiệu quả và tiến độ công việc.

          9. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành công việc. 100% trường học trực thuộc xây dựng và quản lý hoạt động website có hiệu quả, Phòng GD&ĐT thực hiện tích hợp quản lý website các trường theo mô hình Cổng thông tin điện tử.

          III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          - Xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, thông suốt từ Phòng GD&ĐT tới các đơn vị trực thuộc, tăng tính dân chủ và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của Phòng với các trường và của Ban giám hiệu nhà trường trong hoạt động quản lý dạy - học; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý.

          - Áp dụng triệt để việc ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính phủ điện tử trong toàn ngành làm cơ sở cho việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành kịp thời, chính xác các nhiệm vụ từ cơ quan quản lý cấp trên tới cơ sở và được xử lý một cách có hệ thống

          - Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của Phòng tới các tổ công tác của Phòng, các trường MN, TH, THCS, PTCS trực thuộc; phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành;

          - Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong việc thúc đẩy CCHC, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành;

          - Tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với đại diện cha mẹ học sinh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân;

          - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ  cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khoá XII của BCH Trung ương Đảng;

          - Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phhong phú, đa dạng đến toàn thể CB, GV, HS và nhân dân trên địa bàn;

          - Phòng GD&ĐT kiểm tra theo chuyên đề hoặc phối hợp với chuyên môn kiểm tra các trường về triển khai, thực hiện CCHC năm 2019 để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, lắng nghe ý kiến các đơn vị đóng góp về CCHC lĩnh vực ngành.

          - Duy trì việc thực hiện đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc của CBCCVC cơ quan Phòng và Hiệu trưởng trường học trực thuộc;

          2. Cải cách thể chế

          - Các tổ công tác thực hiện tốt và hiệu quả các kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố giai đoạn 2016-2020; hệ thống văn bản chỉ đạo lĩnh vực giáo dục và đào tạo được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Ngành (tại địa chỉ: http://bavi.edu.vn), triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, dễ tra cứu và nắm bắt thông tin.

          - Thực hiện đầy đủ, đúng quy định những văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên đảm bảo chức năng quản lý nhà nước theo hướng thu gọn đầu mối, xây dựng quy chế làm việc đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm thẩm quyền của mỗi đơn vị, cá nhân;

          - Các trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 958/KH-PGDĐT ngày 04/10/2018 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019; Quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế công tác văn thư, lưu trữ đã ban hành;

           - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc điều hành giải quyết công việc của cán bộ, giáo viên đối với phụ huynh và học sinh;

          - Thực hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành.

          3. Cải cách thủ tục hành chính

          - Kịp thời cập nhật các TTHC do Bộ GD&ĐT ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu công bố theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử;

          - Tiếp tục rà soát các TTHC đang thực hiện thuộc quyền giải quyết của UBND cấp huyện; đề xuất kiến nghị đơn giản hoá theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch;

          - Mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

          4. Cải cách tổ chức bộ máy

          - Triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm các quyết định và chỉ đạo của Thành phố, Huyện uỷ, UBND huyện về kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hoá từng khâu, từng loại việc nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng và tinh thần trách nhiệm của CBCCVC;

       - Thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế;

          -  Tiếp tục tham mưu thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ giai đoạn 2015-2021 trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm của các trường học;  kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”;

          - Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trường học. Thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì về sắp sếp, tổ chức lại các trường học công lập trực thuộc huyện Ba Vì giai đoạn 2018 - 2021;

         - Tham mưu các giải pháp chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; nghiên cứu xây dựng mô hình trường học chất lượng cao trên địa bàn huyện.

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

          - Tiếp tục tổ chức thực hiện quy chế, quy trình giải quyết công việc đối với các tổ công tác cơ quan phòng GD&ĐT và các trường học; từng công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch làm việc hàng tháng cụ thể; công khai, chi tiết hoá quy trình giải quyết công việc đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt “rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”

          - Thực hiện đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; ban hành và triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ngành;

          - Tham mưu bố trí, sử dụng cán bộ công chức đúng vị trí việc làm theo Đề án đã được phê duyệt;

          - Đổi mới mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngành GD&ĐT Ba Vì, triển khai theo đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”;

          - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức của các trường học. Tiếp tục quán triệt thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

          6. Cải cách hành chính công

          - Tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng ngân sách được giao và các khoản thu theo quy định; Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các trường học trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách, việc thu - chi học phí và các khoản thu khác;

- Tham mưu các giải pháp huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước, tham mưu với UBND huyện xây dựng và hoàn thiện các văn bản về tăng cường các biện pháp  khuyến khích đầu tư theo hình thức công tư đối với việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

          7. Hiện đại hoá hành chính

          - Tăng cường vài trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, gắn kết chặt chữ giữa ứng dụng CNTT với công tác CCHC; gắn kết chỉ tiêu triển khai ứng dụng CNTT với tiêu chí đánh giá thi đua là yêu cầu bắt buộc đối với công tác cán bộ;

          - Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong cơ quan Phòng, quán triệt thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Cơ quan, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ đã được Trưởng Phòng ban hành, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc trong thực thi công vụ;

          - Tiếp tục thực hiện việc xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị tiến tới xây dựng “cơ quan điện tử” giai đoạn 2016-2020 theo Đề án của Thành phố ban hành;

          - Đẩy mạnh hoạt động Cổng thông tin điện tử Ngành và website các trường học; tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố;

          - Từng bước chỉnh trang, xây dựng, hiện đại hoá trụ sở làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

          - Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT theo Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 09/6/2009 của Thành uỷ; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Xây dựng hệ thống thông tin điện tử, kết nối liên thông phần mềm quản lý hệ thống văn bản và hồ sơ công việc giữa Phòng GD&ĐT với các trường học trên địa bàn huyện;

          - Chủ động xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 chuyển dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiến tới ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001 (ISO điện tử); Quy trình hoá việc giải quyết công việc của cơ quan Phòng GD&ĐT theo hướng ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Nhiệm vụ chung

         - Trên cơ sở Chương trình 08/CT-TU của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, các bộ phận công tác Phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

          - Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC năm 2019 đối với các đơn vị trường học trực thuộc; Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác CCHC của cơ quan Phòng; Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTCS chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT về công tác CCHC của đơn vị;

         - Tổ trưởng các tổ công tác thuộc cơ quan Phòng GD&ĐT phân công cán bộ phụ trách đôn đốc, giám sát việc tuyên truyền, quán triệt các nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung CCHC của Huyện và của Ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học.

         - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử của Thành phố và Công văn số 722/SGDĐT-VP ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử trong năm kỷ cương hành chính;

        - Các trường xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua thư điện tử: diepcx-bv@hanoiedu.vn) trước ngày 28 tháng 02 năm 2019 để tổng hợp; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC theo quy định;

          - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Ngành và các dịch vụ công mức độ 3, 4 của Thành phố;

         - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về hoạt động công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy định về giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

         - Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đấu và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC tại các trường học về nội dung công việc, thời gian hiệu quả trong các nhiệm vụ về CCHC; đặc biệt trong công tác tiếp dân, không để tình trạng đơn thư vượt cấp có liên quan đến các vấn đề thực hiện dân chủ trong trường học;

          - Thực hiện giảm bớt các cuộc họp, gộp các cuộc họp có nội dung trên cùng đối tượng thực hiện; tăng cường ứng dụng CNTT, giảm văn bản giấy, tăng cường trao đổi giải quyết qua thư điện tử, gửi tài liệu cho các trường học xem trước khi họp ít nhất 3 ngày. Tiến tới, tại cuộc họp không phát tài liệu bằng văn bản giấy;

          - Thực hiện kỷ cương, lên lớp đảm bảo đủ thời gian/tiết học, soạn và giảng bài chất lượng, chuẩn bị kỹ phương tiện và đồ dùng dạy học; không đi muộn, về sớm. Ban Giám hiệu các trường phân công trực và giải quyết công việc theo giờ hành chính.

          2. Chế độ thông tin, báo cáo

          - Các trường xây dựng Kế hoạch CCHC của đơn vị theo năm hành chính theo thời gian đã quy định;

          - Định kỳ báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua Văn phòng Phòng GD&ĐT - thư điện tử: diepcx-bv@hanoiedu.vn) theo các mốc thời gian:

          + Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng: gửi trước ngày mùng 01 của tháng cuối kỳ báo cáo;

          + Báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.

    Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ về CCHC giai đoạn 2016-2020, phân công cán bộ tham gia thực hiện, đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định./.

          Kế hoạch CCHC năm 2019 (số 120/KH-PGDĐT).

    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan