A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

Ngày 19/02/2019, Phòng GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 142/KH-GDĐT về kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

-----

         Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị;

          Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc kiểm tra công vụ năm 2019; Kế hoạch số 120/KH-GDĐT ngày 12/02/2019 của Phòng GD&ĐT về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019,      Phòng GD&ĐT Ba Vì ban hành Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; góp phần xây dựng nề nếp, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc của công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công chức, viên chức ngành GD&ĐT, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị;

          - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”

          - Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS công lập trên địa bàn huyện Ba Vì về tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung các Kế hoạch của Phòng GD&ĐT đã ban hành:

          + Kế hoạch số 958/KH-PGDĐT ngày 04/10/2018 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;

          + Kế hoạch số 117/KH-GDĐT ngày 29/01/2019 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì năm 2019;

          + Kế hoạch số 120/KH-GDĐT ngày 12/02/2019 của Phòng GD&ĐT về thực hiện công tác CCHC năm 2019.

          - Đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thành phố, của Huyện, của Ngành về công tác CCHC, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.

          2. Yêu cầu

          - Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành;

          - Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của đơn vị;

          - Hình thức kiểm tra linh hoạt, cách thức tổ chức đoàn kiểm tra cơ động, gọn nhẹ; nội dung kiểm tra bám sát vào các nhiệm vụ theo các Kế hoạch đã đề ra.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA

          1. Nội dung

          a) Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch CCHC năm 2018; Việc thực hiện tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC năm 2018 của đơn vị theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT tại Công văn số 1060/PGDĐT-VP ngày 01/11/2018;

          b) Kiểm tra các nội dung thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện kỷ cương hành chính:

          - Ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc của các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

          - Sử dụng, sắp xếp, phân công nhiệm vụ chuyên môn và quản lý hồ sơ CBCC tại đơn vị;

          - Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ hồ sơ công việc và các nội dung khác của công tác văn thư, lưu trữ;

          - Thực hiện quy chế dân chủ, nhiệm vụ công vụ của công chức, viên chức, người lao động; việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị;

          - Việc thực hiện nề nếp, kỷ cương hành chính công vụ, văn hoá công sở: thực hiện giờ giấc, chế độ làm việc; sinh hoạt tổ chuyên môn, bố trí phân công lãnh đạo trực trong các ngày nghỉ theo quy định;

          - Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố;

          - Việc thực hiện công khai của đơn vị theo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo - ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT;

          - Việc thực hiện các chỉ đạo của Phòng GD&ĐT liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra.

          b) Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật;

          c) Kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ phát sinh theo phản ánh của công dân và dư luận đối với tập thể đơn vị.

          2. Hình thức kiểm tra

          a) Kiểm tra có báo trước: Đoàn kiểm tra làm việc 01 lần theo lịch báo trước tại trụ sở của đơn vị được kiểm tra đối với các nội dung của Kế hoạch này;

          b) Kiểm tra đột xuất không báo trước: Đoàn kiểm tra đột xuất nhiều lần tại trụ sở đơn vị được kiểm tra; địa điểm tiếp công dân; văn phòng, các điểm lẻ của đơn vị được kiểm tra đối với nội dung của Kế hoạch này.

          3. Thời gian kiểm tra

          Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ tháng 4/2019 đến 31/12/2019.

          - Đối với hình thức kiểm tra có báo trước, Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT sẽ có thông báo lịch cụ thể đối với từng đơn vị được kiểm tra (căn cứ điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT điều chỉnh hoặc bổ sung các đơn vị được kiểm tra với hình thức kiểm tra có báo trước);

          - Đối với hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước: Căn cứ điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm tra 1 lần hoặc nhiều lần đối với đơn vị được kiểm tra.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng GD&ĐT

          - Giao Tổ Hành chính:

          + Là bộ phận thường trực về tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC, xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC; phối hợp với cán bộ được giao đầu mối phụ trách công tác kiểm tra ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC và tổ chức thực hiện kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch;

          + Tổng hợp, báo cáo Trưởng Phòng GD&ĐT kết quả kiểm tra vào cuối năm 2019 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

          + Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, tham mưu Trưởng Phòng GD&ĐT xử lý, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cá nhân trong thực thi công vụ.

          - Các Tổ chuyên môn:

          + Có trách nhiệm phối hợp với Tổ Hành chính đôn đốc các đơn vị thuộc cấp học phụ trách thực hiện có hiệu quả công tác CCHC; tập hợp thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc cấp học phụ trách và gửi Tổ Hành chính tổng hợp chung;

          + Khi xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kịp thời đề xuất lãnh đạo phụ trách và thông báo với Tổ Hành chính để phối hợp lồng ghép các nội dung kiểm tra.

          2. Các trường học

          - Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra quy định tại Kế hoạch này;

          - Đối với hình thức kiểm tra có báo trước: Các đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo gửi Đoàn kiểm tra trước ngày kiểm tra 3 ngày; bố trí thành phần cán bộ, công chức có liên quan làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra;

          - Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu, nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì, đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.

              File đính kèm:

              Kế hoạch kiểm tra CCHC số: 142/KH-GDĐT


Nguồn:VP Phòng GD&ĐT Ba Vì Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan